meta charset="utf-8" />

Address :

Gurudev Ashram, Wadala Mahadev, Shrirampur, Ahmednagar, Maharashtra. 413739

Phone :

9922787063, 9922938836, 9922938624

Email :

Kateswamijiashram@gmail.com